7. โครงสร้างอายุประชากร

ข้อมูลตัวชี้วัด “โครงสร้างอายุประชากร”

โครงสร้างประชากรไทยแบ่งตามช่วงอายุ 3 กลุ่ม คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีสัดส่วนประชากรวัยเด็ก ร้อยละ 17.13 ของประชากรทั้งหมด หรือ 11.40 ล้านคน สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน ร้อยละ 65.52 ของประชากรทั้งหมด หรือ 43.61 ล้านคน สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ ร้อยละ 17.35 ของประชากรทั้งหมด หรือ 11.55 ล้านคน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประชากรรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยประชากรในช่วงวัยแรงงานและประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ประชากรในวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง (กรมการปกครอง, 2563) ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสูงสังคมสูงวัยระดับสูงสุด (Super-aged Society) เมื่อมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563ค) ดังนั้น ใน พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ ร้อยละ 17.35 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจัดว่าอยู่ในสังคมสูงวัย

จำนวนประชากร พ.ศ. 2553-2562 จำแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ

ที่มา: กรมการปกครอง (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล